ระบบรายงานข้อมูลโคนม

iReport

กรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญด้านกระบวนการผลิตเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ระดับฟาร์ม สู่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

และสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคงให้เกิดขึ้นเช่น การพัฒนาเครื่องมือที่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานหลายกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านอินเตอร์เน็ต แทบเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้